EN
> Home > Nieuws > Strukton realiseert nieuwe Noorderbrugtracé in Maastricht

Strukton realiseert nieuwe Noorderbrugtracé in Maastricht

Strukton Civiel B.V. gaat de komende jaren het werk aan het nieuwe Noorderbrugtracé in Maastricht realiseren. De gunning is vandaag geformaliseerd met ondertekening van het contract, het onthullen van een dichtregel en het plaatsen van handtekeningen op de laatste pijler van de bestaande Noorderbrug die op de westoever blijft staan. Namens de gemeente tekende wethouder Gerdo van Grootheest (Belvédère), namens Strukton Civiel B.V. tekende directeur Frank Bekooij.

Project Noorderbrugtracé
Met het aanpassen van het Noorderbrugtracé krijgt Maastricht-Noord een nieuwe verkeersstructuur. Dat is nodig, omdat het verkeer door de aanleg van de A2-tunnel straks makkelijker de stad in- en uitstroomt. Om een blijvende doorstroming en bereikbaarheid te garanderen moet ook de oost-westverbinding over de Noorderbrug worden aangepakt. Binnen het project wordt onder andere de capaciteit van de brug vergroot, het kruispunt bij de Willem Alexanderweg (Limmel) heringericht, de aanlanding aan de westoever van de Maas in noordelijke richting verschoven en een nieuwe rechtstreekse verbinding met België (Lanaken) aangelegd.

 Leefbaarheid en bereikbaarheid
Het nieuwe tracé bevordert de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad. De doorstroming in oost- west richting wordt door de ingreep verbeterd voor alle verkeer en de kwetsbare singelstructuur van de stad wordt ontlast. De oude vestingwerken de Lage Fronten worden door de operatie in ere hersteld en opnieuw verbonden met de Hoge Fronten waardoor aan de noordkant van de binnenstad het grote Frontenpark ontstaat. De verlegging van de brug biedt bovendien ruimte voor de ontwikkeling van het nieuwe Sphinxkwartier in Maastricht.

 Planning
De komende periode staat in het teken van het treffen van voorbereidingen, zoals het maken van de benodigde ontwerpen, verleggen van kabels en leidingen en het slopen van gebouwen. In de eerste helft van 2016 wordt gestart met het uitvoeren van het werk aan het nieuwe tracé. Eind 2018 moet het werk klaar zijn.

Om een blijvende bereikbaarheid te garanderen wordt bij de planning en de fasering van het werk uiteraard rekening gehouden en afgestemd met andere grote verkeersprojecten (o.a. de  aanleg van de A2-tunnel) die tegelijkertijd in de stad plaatsvinden.

Communicatie
In het najaar van 2015 wordt de publiekscommunicatie uitgebreid opgepakt en wordt onder andere stilgestaan bij de aanpak en fasering van het project.

Gerdo van Grootheest, wethouder Stadsontwikkeling: ‘Het werk aan Noorderbrugtracé is een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van Belvédère. We slaan hiermee drie vliegen in één klap. We verbeteren de leefbaarheid en bereikbaarheid, we krijgen een prachtig nieuw Frontenpark en we creëren ruimte voor het nieuwe Sphinxkwartier’.

Frank Bekooij, directeur Strukton: ‘Met de aanleg van de Noorderbrug kunnen wij meehelpen om de bereikbaarheid en leefbaarheid van Maastricht te verbeteren. Dat past goed bij waar Strukton voor staat. Wij zijn er trots op dat wij na het project de Groene Loper kunnen blijven bijdragen aan de verbetering van de doorstroming in de stad’.

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.